BOSCH CAR SERVICE

BUDAKESZI

… autószerviz,
ahol mindent követhet …

Facebook

Adatkezelés

Általános

Az Auto Totalis Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 13-15., adószám: 24988337-2-13), a továbbiakban: Auto Totalis Kft.) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Auto Totalis Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Auto Totalis Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárások szerint kezel.

Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat tart nyilván, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül.

Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését az Auto Totalis Kft. nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag az Auto Totalis Kft. weboldalaira vonatkozik más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

Amennyiben Ön szerződött ügyfelünk vagy ügyfelünk kapcsolattartója, úgy a szerződéses együttműködés keretében történő személyes adatok kezeléséről az Auto Totalis Kft. Adatkezelési Nyilatkozat Ügyfelek részére” című szerződés-mellékletünk nyújt részletes tájékoztatót.

Fogalmak

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Auto Totalis Kft. által gyűjtött és kezelt adatok

Jelen szakasz információt nyújt Önnek arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, és osztjuk meg harmadik féllel az Ön személyes és egyéb adatait.

Adatkezeléseink

Az egyes adatkezeléseink során az alábbi általános szabályok szerint járunk el:

 • Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult (és egyéb jogi akadálya nincsen). Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található regisztráció útján teheti meg.
 • Ön kérelmezheti az Auto Totalis Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 • Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a cég indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a cég indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az Auto Totalis Kft. pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségi lehetőségen.
 • Ön élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

 

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése
során többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba
lépjen/léphessen Önnel.

Érintettek köre

A weboldalon regisztráló felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és célja

Belső azonosító

azonosítás

Regisztráló  neve/cégneve

azonosítás, kapcsolattartás

Kontakt személy neve (cég esetében)

technikai információs művelet

Regisztráló cég címe

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

E-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Vezetékes telefonszám

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Mobil telefonszám

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Felhasználónév

azonosítás

 

 

 

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.  Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

§  az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

 

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Termék megrendelése

Az adatkezelés célja az ügyfelek tájékoztatása az elérhető termékekről és szolgáltatásokról.

Szerződés kötést követően annak teljesítése ill. többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Érintettek köre

A weboldal azon magánszemélyek ill.  cégek képviselői, akik a weboldalon regisztráltak vagy korábban gépjárműjavítást vagy egyéb szolgáltatást igénybe vettek.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, ill. az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint a GDPR vonatkozó rendelkezéseinek előírásai..

 

A kezelt adatok köre és célja

azonosító

azonosítás

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

név

azonosítás, kapcsolattartás

cégnév

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

telefonszám

kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év).

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

§  az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikusan titkosított jelszóval védve ill. papír alapon elzárt irattárban

 

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Ügyféladatbázis

Az adatkezelés célja szerződés létrehozása ügyféllel való kapcsolattatás, tájékoztatás.

Érintettek köre

Az adatkezelővel esetlegesen üzleti/ügyfél-kapcsolatban álló magánszemélyek, valamint a nem természetes személyek azon természetes személy képviselői, akik a szerződésben a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adataikat megadták

Az adatkezelés jogalapja

szerződés teljesítése, jogos érdek

A kezelt adatok köre és célja

név

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

telefonszám

kapcsolattartás

a szerződésben megadott egyéb személyes adatok

azonosítás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

az ügyfélkapcsolat fennállása ideje + a polgári jogi igények érvényesítésének határideje

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

§  az adatkezelő és alkalmazottai

 

Az adatok tárolási módja

elektronikusan titkosított jelszóval védve ill. papír alapon elzárt irattárban

 

Adatfeldolgozás

Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban is (lentebb) megjelölt adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére és az adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelés irányelvei

Az Auto Totalis Kft. kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
 • A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Tájékoztatáshoz való jog

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Auto Totalis Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Auto Totalis Kft. adatkezeléssel megbízott munkatársához fordulhat a lent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Helyesbítés és törlés

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Az Auto Totalis Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a cég a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Auto Totalis Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Auto Totalis Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Auto Totalis Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: [*mailholder*] 
URL: https://naih.hu 
Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Auto Totalis Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A cég a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Auto Totalis Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A cég a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Auto Totalis Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Auto Totalis Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Sütik - cookie – k, analitika

A www.autotolalis.hu weboldalakon tett látogatások során a rendszer cookie-t  gyűjt és kezel, abban az esetben amennyiben az ügyfél hozzájárulását adja a honlapon megjelenő megerősítő engedéllyel.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az incidensről.

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Név:             Auto Totalis Kft.
 • Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 13-15.
 • Email:             [*mailholder*]
 • Telefonszám:            +36 23 952 200
 • Egyéb

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Auto Totalis Kft-t.

 

Budapest, 2018. május 24.                                                                                        Cégvezető